Gedragscode

Group Joosen streeft naar een correct ethisch gedrag van zowel zijn werknemers als zijn leveranciers. De normen en waarden de welke we nastreven moeten ons helpen onze bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. Group Joosen stelt professionaliteit, rechtvaardigheid, customer focus en winstgevendheid als centrale waarden. Om deze waarden te verwezenlijken heeft zij richtlijnen opgesteld naar zijn werknemers toe om hen een leidraad te geven in hun bedrijfsuitvoering naar zowel klanten, leveranciers als collega’s toe. Wij verwachten van al onze medewerkers en naaste partners dat zij deze Code volgen in overeenstemming met de geldende Wetten en haar eigen handelingen in vraag stellen wanneer daar de minste twijfel voor bestaat.

 

Giften en geschenken

In een omgeving waarin een harde concurrentie bestaat, blijven we steeds werken in overeenstemming met de geldende Wetten. Deals worden afgesloten op basis van een win win situatie voor beide partijen en kunnen nooit afgedwongen worden op basis van het geven of ontvangen van giften en geschenken. Dit is in België bij Wet verboden en hier geldt dan ook een zero tolerance wat betreft omkoping, al dan niet direct of indirect via een tussenpersoon. Geschenken kunnen slechts in enkele in de wet wel omschreven gevallen worden aanvaard zoals bijvoorbeeld eindejaarsgeschenken voor zover deze nooit gegeven worden om onredelijke voordelen te krijgen. Politieke bijdragen worden nooit betaald.

Rechtvaardige handelspraktijken

Group Joosen zal er zich steeds van weerhouden om prijsafspraken te maken met zijn concurrenten, en zal enkel op een eerlijke en rechtvaardige wijze informatie aangaande marktkennis vergaren. Geldende internationale handelsbeperkingen zullen nageleefd worden en ten slotte zal Group Joosen afgesproken overeenkomsten zoals bijvoorbeeld Service Level Agreements ten allen tijde respecteren.

Financiële integriteit

Alle bedrijfskosten zullen nauwkeurig gecontroleerd worden en bij onregelmatigheden zal het management ingelicht worden. Het witwassen van gelden zijn in strijd met de wetgeving en zullen nooit ondersteund worden. Boekhoudkundige verrichtingen worden volgens de regels van de kunst uitgevoerd en gerapporteerd.

Gebruik van bedrijfsmaterieel en informatie

Bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten stelt Group Joosen bepaalde materialen ter beschikking zoals bijvoorbeeld bedrijfswagens, vrachtwagens, rollend materieel allerhande, gsm’s, lap tops, computers, printers enzovoort.  Deze kunnen enkel gebruikt worden voor de correcte doeleinden, al dan niet beschreven in de verschillende company policies. Het onterecht gebruik van deze materialen moet vermeden worden en het onrechtmatig doorsturen van vertrouwelijke documenten kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Belangenvermenging

Beslissingen kunnen enkel genomen worden op basis van objectieve criteria en nooit op basis van persoonlijke belangen. Werknemers die eveneens leverancier zijn of een familielid hebben die leverancier is, moeten hiervan het management op de hoogte stellen. Nevenactiviteiten kunnen enkel indien dit geen schade berokkent aan het bedrijf en na uitdrukkelijke melding aan het management.

Sociale verantwoordelijkheidszin

Als transportbedrijf hebben we een grote impact op het milieu. Group Joosen doet er alles aan om deze zo klein als mogelijk te houden tot het absoluut noodzakelijke en de gevolgen van dichtbij te monitoren. Voor onze werknemers moedigen we een omgeving aan waarin geen plaats is voor racisme maar integendeel plaats is voor diversiteit en pesterijen door het management worden veroordeeld. Er heerst tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden een absolute zero tolerance aangaande drugs en alcohol en wij houden ons aan alle regels aangaande de sociale en arbeidswetgeving.